แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561-2565 อบต.บ้านหินโงม

1.แผนปี2561-2565-ส่วนที่-1-หน้า-1-7 (1)

1.แผนปี2561-2565-ส่วนที่-1-หน้า-1-7

2.แผนปี2561-2565-ส่วนที่-2-หน้า-8-49

3.แผนปี2561-2565-ส่วนที่-3-หน้า-50-51

3-คำนำ-สารบัญ-61-65

4.ผ.01-บัญชีสรุปโครงการฯ-หน้า52-54

5.ผ.02-61-65-แผนงานบริหารทั่วไป-หน้า-55-61

7.ผ.02-61-65-แผนงานการศึกษา-หน้า-64-73 (1)

7.ผ.02-61-65-แผนงานการศึกษา-หน้า-64-73

8.ผ.-02-61-65-แผนงานสาธารณสุข-หน้า-74-79 (1)

8.ผ.-02-61-65-แผนงานสาธารณสุข-หน้า-74-79

9.ผ-02-61-65-แผนงานเคหะและชุมชน-หน้า-80-92

11.ผ.02-61-65-แผนงานศาลนา-วัฒนธรรม-หน้า-94-100

12.ผ-02-61-65-แผนงานอุตสาหกรรม-ฯ-หน้า-101-131 (1)

12.ผ-02-61-65-แผนงานอุตสาหกรรม-ฯ-หน้า-101-131

14.ผ.-02-61-65-แผนงานงบกลาง-หน้า-135-136

15.ผ-02-1-โครงการเกินศักยภาพฯ-หน้า-137-158 (1)

15.ผ-02-1-โครงการเกินศักยภาพฯ-หน้า-137-158

16.แบบ-ผ-03-บัญชีคุรุภัณฑ์-หน้า-159-163

17.ส่วนที่-4-การติดตามและประเมินผล-หน้า-164-177

Share: