วันนี้ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จัดการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยมี ผอ.รพ.สต.บ้านหินโงม/รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโงม/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม /หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน อสม. และประชาชนตำบลบ้านหินโงม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

Share: