โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 40 คน

Share: