ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นราชประเพณีของไทยมาแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามมาช้านาน และสิ่งที่นิยมกระทำกันมาก็คือ การรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่สถาบันครอบครัวและสังคมให้ความเคารพนับถือ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถ วัฒนธรรม ประเพณี และผู้ค้ำจุนจิตใจให้แก่บุคคลในครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เยาวชนไทย รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป และให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนเอง และให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณจึงได้จัดโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2566

Share: