ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ ๒) (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

เอกสารที่สแกน
  เอกสารที่สแกน(1)
เอกสารที่สแกน(2)
66-45-00211-5330600-00001

Share: