โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลบ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลบ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ซึ่งเป็นการจัดทำไม้กวาดพลาสติกจากของเหลือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตำบลบ้านหินโงมมีรายได้เสริมในครัวเรือนและเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้แก่ชุมชนในการประกอบอาชีพต่อไป

Share: