โครงการกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

Share: