โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินซึ่งในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับความร่วมมือและร่วมใจกันระหว่าง ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกส่วนต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน ให้ความสนใจ และ ให้ความสนับสนุนอย่างจริงจังต่อเนื่อง

ด้วยในปัจจุบันพบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี มีการตัดไม้ทำลายป่าดั้งเดิมการถ่างป่าสาธารณะประโยชน์เพื่อขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ไม้ผล ฯลฯ บางพื้นที่มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อสร้างอาคารบ้านเรือน ส่งผลกระทบให้พื้นป่าลดลง เกิดปัญหาดินพังทลาย เกิดปัญหาภัยแล้ง และ ภาวะโลกร้อน นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น วันที่29 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินซึ่งในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับความร่วมมือและร่วมใจกันระหว่าง ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกส่วนต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน ให้ความสนใจ และ ให้ความสนับสนุนอย่างจริงจังต่อเนื่อง

Share: