แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารสวนตำบลบ้านหินโงม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและแก้ไ
1. (ส่วนที่ 1) หน้า 1-7
2. (ส่วนที่ 2) หน้า 8-49
3.(ส่วนที่ 3) หน้า 50-51
5.ผ.02 (61-65) แผนงานบริหารทั่วไป (หน้า 55 - 62)
6.ผ.02แผนงานการรักษาความสงบภายใน (หน้า 63- 64)
7.ผ.02แผนงานการศึกษา (หน้า 65-75)
8.ผ. 02แผนงานสาธารณสุข (หน้า 76 - 81)
9.ผ 02 แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 82-103)
10.ผ.02แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (หน้า
12.ผ 02แผนงานอุตสาหกรรม ฯ (หน้า 118 -175)
11.ผ.02แผนงานศาลนา วัฒนธรรม (หน้า 111 - 117)
13.ผ.02แผนงานการเกษตร (หน้า 176 - 181)
14.ผ. 02แผนงานงบกลาง (หน้า 182 - 183)
15.ผ 02โครงการเกินศักยภาพฯ (หน้า 184 - 194)
17.ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล (หน้า 199 - 212)

Share: