แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารสวนตำบลบ้านหินโงม

หน้าปก
คำนำ-สารบัญ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องภิ่น

7.ผ.02 (61-65) แผนงานการศึกษา (หน้า 64-73)
9.ผ 02 (61-65) แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 80-92)
8.ผ. 02 (61-65) แผนงานสาธารณสุข (หน้า 74 - 79)
10.ผ.02 (61-65) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ห
11.ผ.02 (61-65) แผนงานศาลนา วัฒนธรรม (หน้า 94 - 100)
12.ผ 02 (61-65) แผนงานอุตสาหกรรม ฯ (หน้า 101 -131)
13.ผ.02(61-65)แผนงานการเกษตร หน้า 133 - 134)
15.ผ 02-1 โครงการเกินศักยภาพฯ (หน้า 137-158)
14.ผ. 02 (61-65) แผนงานงบกลาง (หน้า 135 - 136)
17.ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล (หน้า 164 - 177)

Share: