วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเอราวัณ รัตนเดชอุดม นายอำเภอสร้างคอม เป็นประธานเปิดพิธีโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเอราวัณ รัตนเดชอุดม นายอำเภอสร้างคอม เป็นประธานเปิดพิธีโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม กล่าวรายงาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ท้องถิ่นอำเภอสร้างคอม ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านหินโงม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 17 มกราคม 2566 ได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ
– การให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเสมอภาค
– พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
– พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
– พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
– พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
วันที่ 18 มกราคม 2566 ภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง ภาค 4 สำนักงานคดีแรงงาน ภาค 4 เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ
– การป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้ในครัวเรือน
– พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝาก
ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562
– กฎหมายเกี่ยวกับการค้ำประกัน
– กฎหมายเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ
– พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
– พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
ภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก นายอาทิตย์ คำซองเมือง รองอัยการจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร
– ข้อกำหนดทั่วไปของกฎหมายควบคุมอาคาร
– การปฏิบัติตามกฎหมายในการขออนุญาต
– การตรวจสอบอาคาร
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร
– เขตเพลิงไหม้
– บทกำหนดโทษ
– กฎกระทรวง
– การอุทธรณ์

Share: