ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ มีเงินมัดจำรังวัดที่เจ้าของที่ดินได้วางไว้ในการขอรังวัดกับทางสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ แต่เจ้าของที่ดินไม่ได้มาติดต่อดำเนินการรับเงินที่เหลือคืนทำให้มีเงินมัดจำรังวัดเหลือค้างในบัญชีเกิน 5 ปี จึงประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ไปรับเงินคืน มาเพื่อขอได้โปรดให้เจ้าหน้าที่นำประกาศดังกล่าวปิดไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เพื่อให้เจ้าของที่ดินตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดคืน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ ในวัน เวลาราชการ ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศ รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้

Share: