เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหินโงม จำนวน 4 แห่ง พร้อมมอบสิ่งของ และขนม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหินโงม จำนวน 4 แห่ง พร้อมมอบสิ่งของ และขนม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการดูแล บำบัดทุกข์ และบำรุงสุขพี่น้องประชาชนในเขตตำบล ให้มีความเป็นอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนในวันนี้ และจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน และในทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ หลายหน่วยงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนได้ร่วมแสดงบทบาทที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ความว่า รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี

Share: