เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ‘๒๕’๖๕ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

เอกสารที่สแกน
Share: