วันที่ 20 ก.ค.66 เวลา 09.30 น. นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เป็นประธาน โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ (คลองสวย น้ำใส) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหินโงม คณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหินโงม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ตำบลบ้านหินโงม ร่วมกันกำจัดวัชพืช ณ สะพานห้วยหลวง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้น้ำสะอาดและไหลสะดวกมากขึ้น อีกทั้งเป็นการป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

Share: