ประกาศการรับโอน(ย้าย)ข้าราชการพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ตำแหน่ง ครู จำนวน 3 อัตรา

Share: