วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวาทิตย์ ปริธิสาร ท้องถิ่นอำเภอสร้างคอม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จาก รพสต.บ้านหินโงม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม ทวนสอบ ระดับอำเภอในการดำเนินงานการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เพื่อเป็นการกระตุ้นเเละขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ผลการทวนสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเตรียมพร้อมการทวนสอบ ระดับจังหวัดต่อไป

Share: