องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 โดยเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง ณ หมู่บ้านในชาก ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวความคิดทฤษฏีใหม่ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของงาน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อไป

Share: