การแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน “หินโงมเกมส์ 66” ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในตำบลบ้านหินโงม สนใจและรักในการเล่นกีฬา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนในตำบลด้วย โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหินโงม ผู้อำนวยการทั้ง 4 โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน นำประชาชนแต่ละหมู่บ้านในตำบลบ้านหินโงม เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

Share: