วันจันทร์ ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลบ้านหินโงม ประชุมหารือการขับเคลื่อน และเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปิยก ลดโลกร้อน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้มีถังขยะเปียกทุกครัวเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

Share: