“โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตำบลบ้านหินโงม” ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมเพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ แม่บ้านและกลุ่มสตรีตำบลบ้านหินโงม สร้างโอกาสและทางเลือก ในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้

Share: