โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต โดยได้รับเงินอุดหนุนเป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท จนครบอายุ 6 ปี ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 1.เด็กมีสัญชาติไทยเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 2.หญิงตั้งครรภ์ หรือมารดา หรือบิดา หรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นผู้มีสัญชาติไทย 3.เด็กแรกเกิดอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย มีรายได้รวมเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจและไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน 1.แบบคำร้องของลงทะเบียน (ดร.01) 2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดาและมารดา 3.บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง 4.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 5.สูติบัตรเด็กแรกเกิด 6.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2566 ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โทร. 042-219-908

Share: