เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เป็นประธานในพิธี โดยได้รับมอบ ให้แก่ รองนายก อบต. ,ประธานสภา ฯ, รองประธาน ฯ ,สมาชิก อบต. ,รองปลัด อบต. ,หัวหน้าส่วนราชการ, และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ในสังกัด อบต.บ้านหินโงม

Share: