วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา นักวิชาการสาธารณสุข และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมประชาคม โครงการชุมชนล้อมรักษ์ CBTx(community Based Treatment) ณ วัดสามัคคีพัฒนาราม บ้านหินโงม เป็นการปฏิบัติการขับเคลื่อนของชุมชนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาอย่าเสพติด โดยมีสาธารณสุขอำเภอสร้างคอม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินโงม เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางของโครงการ CBTx เพื่อให้ชุมชนตำบลบ้านหินโงม ปลอดยาเสพติด

Share: