ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำหรับผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จะได้รับการขึ้นบัญชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่ประกาศนี้ แต่ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมได้จัดให้มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งเดียวกันอีกภายหลังก่อนครบกำหนด ให้ถือว่าบัญชีผู้ที่รับการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศนี้ ยกเลิกไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Share: