ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕)

รายไตรมาส (ประจำไตรมาส4)
Share: