ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม

1. การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562

2. การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562

3. การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562

4. การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562

5. สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562

6. ตลาด พ.ศ. 2562

Share: