ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสาร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำเที่ยง – ศรีชมชื่น บ้านนำ้เที่ยง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ระหว่าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

Share:

Author: mungmee