หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0.27.1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี หลักเกณฑ์ทั
0.27.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เร
0.27.3 ประกาศ ก.ถ.เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒ
0.27.4.หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และว
0.27.5 รวมประกาศ ก.อบต อุดรธานี2558

Share:

Author: mungmee