การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Share: