Posted in เอกสารเผยแพร่

รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ระบบการแจ้งเตือนสามารถใช้งานได้

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

เอกสารหลักฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ฐานข้อมูลภูมิปัญญา ด้านที่ 1

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ภาพชมรม กีฬา ต.บ้านหินโงม

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

บัญชี ชมรมกีฬา ตำบลบ้านหินโงม

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ลานกีฬา/สนามกีฬา ต.บ้านหินโงม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

จำนวนลานกิฬา ต.บ้านหินโงม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

Continue Reading...