แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 17/07/2023
อาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน 2/2565 16/03/2023
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานด้านหน้า 02/12/2022
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานด้านหน้า 02/12/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 28/10/2022
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านสร้างแก้ว-บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 บ้านสร้างแก้ว ตำบลบ้านหินโงม 19/10/2022
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนลาดยางสายบ้านน้ำเที่ยง-บ้านศรีชมชื่น 19/10/2022
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนลาดยางสายบ้านน้ำเที่ยง-บ้านศรีชมชื่น 19/10/2022
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนลาดยางสายบ้านน้ำเที่ยง-บ้านศรีชมชื่น 19/10/2022
โครงการปรับปรุงอาคารกู้ชีพ อบต. บ้านหินโงม 19/08/2022
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานด้านหน้า 19/08/2022
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธง อบต. บ้านหินโงม 19/08/2022
โครงการก่อสร้างรั่วคอนกรีตรอบศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 19/08/2022
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำลำห้วยปลากด หมู่ที่ 3 19/08/2022
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สปก. หมู่ที่ 2 19/08/2022
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ/ร่องระบายน้ำหน้า รพสต.และกศน.บ้านหินโงม หมู่ที่ 7 19/08/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 16/08/2022
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานด้านหน้า (ห้องกองช่าง) 03/08/2022
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 19/07/2022
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทรตลอดสาย (สายบ้านนางเรียน บูรพันธ์) หมู่ที่ 7 12/07/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/08/2023
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของ ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายทองล้วน จันทะมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางวีรอบหมู่บ้าน(ซอยศูนย์เด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน (ซอยหลังวัดสามัคคีพัฒนาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอย สปก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน (ซอยบ้านนางสายฝน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล(ซอยหลังวัดบ้านสร้างแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เปิดภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางวีรอบหมู่บ้าน(ซอยศูนย์เด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนางทองสี - แยกไปท่าเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2023
จ้างโครงการถนนลูกรังสายบ้านหินโงม - บ้านศรีชมชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
จ้างโครงการถนนลูกรังสายบ้านหินโงม - บ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
จ้างโครงการถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน(สายหนองแดง - บ้านศรีชมชื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย(บ้านนางหนู จันทะราช - บ้านนายธงชัย บัวปัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างโครงการถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน(สายบ้านสร้างแก้ว - บ้านดอนแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยสี่แยกบ้านนายแสงจันทร์ พินธุนิบาต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านสร้างแก้ว-บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 บ้านสร้างแก้ว ตำบลบ้านหินโงม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำเที่ยง - ศรีชมชื่น บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสร้างแก้ว - นามั่ง บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหินโงม - ตลิ่งชัน บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ 6 - สร้างแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลิ่งชั่น-สร้างแก้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านสร้างแก้ว-บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 บ้านสร้างแก้ว ตำบลบ้านหินโงม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำเที่ยง - ศรีชมชื่น บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหินโงม - ตลิ่งชัน บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสร้างแก้ว - นามั่ง บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ 6 - สร้างแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลิ่งชั่น-สร้างแก้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/06/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/10/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินโงม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
ซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(สายทางนานายสมควร แก้ววิฑูรย์ - นานางพรประพรรณ ยวดยาน) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง งานโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชน เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
ซื้อวัสดุกีฬา งานโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชน เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ปั๊มลม) ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑ แรง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์เช็ค/สมุดบัญชี ระบบ DOT MATRIX ๒๔ หัวเข็ม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างโครงการขยายเขตประปา จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีชมชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำป้ายหน่วยงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
ซื้อแว่นตาสายตา สำหรับผู้สูงอายุ โครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางตาและแก้ปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในผู้สูงอายุปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬา งานโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชน เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์การปกครองท้องถิ่นและประธานในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬางานโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชน เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างโครงการอาหารการวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างโครงการอาหารการวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินโงม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีชมชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อแว่นสายตา สำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกปริ้นเตอร์ HP Officejet Pro๗๗๒๐ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้ออาหารเสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เปิดภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เปิดภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่